Menu Sluiten

Welkom bij de HOG

Datalek bij één van de leveranciers van Ons Huis

24 mei 2024

Helaas is er een datalek geweest bij een van de leveranciers van Woningcorporatie Ons Huis.

Het gaat om een leverancier die Ons Huis ondersteunt bij het versturen van post.
Alle huurders ontvangen daar vandaag of morgen een brief of e-mail over.
Op de website van Ons Huis staat meer informatie: Datalek bij een van onze leveranciers | Ons Huis Apeldoorn

Heeft u vragen neem dan contact op met Ons Huis. Via e-mail info@onshuisapeldoorn.nl of tijdens kantooruren via (055) 526 25 00


De belangrijkste plannen uit het hoofdlijnenakkoord voor woningcorporaties

17 mei 2024

PVV, VVD, NSC en BBB hebben hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Aedes ziet dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend. In dit artikel gaan we nader in op alle maatregelen die van invloed zijn op het werk van woningcorporaties.

aedes.nl


Volop plannen corporaties; realisatie kan alleen samen met andere partijen

De woningnood is hoog en er is een schreeuwend tekort aan betaalbare, sociale huurwoningen. Daarom hebben corporaties plannen om tot en met 2028 zo’n 246 duizend sociale huurwoningen te bouwen. De sector geeft hiermee invulling aan de Nationale Prestatieafspraken (NPA). Een heel groot deel van de plannen is wel afhankelijk van het beschikbaar komen van bouwlocaties. Medewerking van gemeenten en particuliere grondeigenaren is cruciaal om de woningen daadwerkelijk neer te kunnen zetten. 

Lees verder.


De belangrijkste plannen uit het hoofdlijnenakkoord voor woningcorporaties

PVV, VVD, NSC en BBB hebben hun hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Aedes ziet dat de noodzaak om de wooncrisis aan te pakken wordt onderkend. In dit artikel gaan we nader in op alle maatregelen die van invloed zijn op het werk van woningcorporaties.


Coalitieakkoord biedt geen perspectief voor huurders en woningzoekenden


Voldoende woonplekken realiseren voor dak- en thuisloze mensen, het kán!

In 2030 is er in Nederland niemand meer dakloos. Aan dat doel heeft de overheid zich gecommitteerd met het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Maar terwijl de deadline dichterbij komt, neemt het aantal dak- en thuisloze mensen alleen maar toe. Dat het ingewikkeld is om voldoende woonplekken te creëren is een feit, maar het kán! Dat is de conclusie van het Ronde Tafel gesprek, georganiseerd door Aedes en het Leger des Heils.

https://aedes.nl/aandachtsgroepen/voldoende-woonplekken-realiseren-voor-dak-en-thuisloze-mensen-het-kan


Advies voor de jaarlijkse huuraanpassing en antwoord

Hierbij het aan ons gevraagde advies naar aanleiding van de adviesaanvraag jaarlijkse
huuraanpassing 2024, van 15 februari jl. Download de PDF.

Tevens ook de reactie van Ons Huis. Download de PDF.


Kabinet herstelt rekenfout huurtoeslag

Het kabinet verhoogt de huurtoeslag voor alleenstaanden met een bijstandsuitkering of minimumloon met in totaal 66 miljoen euro.


Check of je recht hebt op huurverlaging

Huur je van een corporatie, kreeg je in 2023 géén huurverlaging en heb je een laag inkomen? Check of je in 2024 huurverlaging kunt krijgen.


Jaarverslag 2023

Klik hier om naar de jaarverslagen te gaan


Nieuwe wet: kind mag huis niet uitgezet na dood ouders

Kinderen van wie de ouders zijn overleden moeten niet meer uit hun huis kunnen worden gezet. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een wettelijk verbod.

Kinderen die wees worden, moeten tot hun 28ste in het huurhuis kunnen blijven wonen waar zij ook al woonden met hun ouders. VVD, ChristenUnie, GroenLinks en BBB dienen vandaag een initiatiefwet in, zodat kinderen zich geen zorgen hoeven te maken dat ze moeten verhuizen. Een Kamermeerderheid steunt het voorstel.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat elk jaar ruim tweehonderd jongeren in de leeftijd van 16 tot 30 jaar wees worden. Gemiddeld 82 van hen wonen ten tijde van het verlies samen met hun ouders in een corporatiewoning. Volgens VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis zijn er de afgelopen jaren ‘meerdere weeskinderen door corporaties op straat gezet’ nadat hun ouders overleden. Het kabinet heeft wel afspraken gemaakt met corporaties om kinderen in die soort situaties niet te dwingen om snel te verhuizen, maar volgens Koerhuis gebeurt dat nog steeds: ,,Geen enkel weeskind mag ooit nog deze onmenselijke behandeling krijgen.”

Het wetsvoorstel regelt dat woningcorporaties voortaan verplicht de kinderen in hun huis moeten laten. Oók als er nog wel een andere ouder in leven is, maar waar bijvoorbeeld door een vechtscheiding geen contact meer mee is. Wanneer een kind de huur niet kan opbrengen, moet de corporatie de huur verplicht verlagen. Omdat het om hooguit enkele tientallen gevallen per jaar gaat, gaat het niet om grote bedragen voor de corporaties. Wanneer het kind 28 wordt, moet de corporatie een passende andere woning aanbieden. Volgens GL-Kamerlid Lisa Westerveld gaat het om ‘hartverscheurende verhalen van jongeren die midden in het rouwproces te horen kregen dat ze hun huis uit moeten’. ,,En die in sommige gevallen zelfs in de daklozenopvang terecht komen.”

Het wetsvoorstel geldt niet voor particuliere verhuurders. Van hen kan juridisch lastiger worden geëist om bijvoorbeeld een passende woning aan te bieden. Overigens geven de initiatiefnemers aan geen voorbeelden te kennen van particuliere verhuurders die weeskinderen uit het huis zetten. In een toelichting op het wetsvoorstel wordt het voorbeeld genoemd van de 19-jarige Annica uit Didam. Zij werd in 2020 op straat gezet door een corporatie en kreeg een huis aangeboden door een particuliere verhuurder.

Voor weeskinderen wier ouders een koophuis hadden, heeft het vorige kabinet al een regeling getroffen. In het verleden waren zij soms gedwongen om het huis waarin ze wonen te verkopen, omdat ze de erfbelasting anders niet konden betalen. Inmiddels geldt voor hen een aparte regeling waardoor zij uitstel krijgen van betaling.

Algemeen Dagblad, 04-07-2023, Hans van Soest


Veel toeslagen gaan in 2024 omhoog, wat verandert er voor jou?

Veel toeslagen gaan in 2024 omhoog, wat verandert er voor jou?


Steffie.nl

Een website waar interactief meerdere onderwerpen die te maken hebben met wonen worden uitgelegd middels eenvoudige filmpjes.


Jaarvergadering op dinsdag 19 september 2023

Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen op dinsdag 19 september 2023 om 19.30 uur in Warnstaete, Oranjelaan 11 in Warnsveld voor onze jaarvergadering.  

Lees de hele brief in PDF


Huurverlaging voor de laagste inkomens

https://www.volkshuisvestingnederland.nl


Jaaroverzicht 2022

https://www.hogwarnsveld-zutphen.nl/wp-content/uploads/2023/01/2022-Jaarverslag-HOG.pdf


Afschaffing verhuurderheffing

https://www.rijksoverheid.nl/


Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

https://www.rijksoverheid.nl/


Verslag Bewonersavond

Klik hier om het verslag van de bewonersavond van afgelopen 19 september 2022 te lezen.


Ons Huis Corporate Story


Huurdersoverleggroep Warnsveld- Zutphen(HOG)

Wij zijn een groep vrijwilligers die opkomen voor de belangen van huurders van Ons Huis Apeldoorn in Warnsveld/Zutphen.  Na de fusie tussen het Woningbedrijf Warnsveld en Ons Huis Apeldoorn is dit notarieel vastgelegd op 20 februari 2019.

Het HOG bestuur overlegt met de directeur-bestuurder van (Ons Huis Apeldoorn) over zaken die voor de huurders van belang kunnen zijn. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies en wegen hun adviezen mee in onze besluitvorming.

Tevens vertegenwoordigen wij de huurders in het overleg met Ons Huis Apeldoorn, de gemeente en/of met andere woningcorporaties.

Bijvoorbeeld:

  • Bij prestatieafspraken
  • Stemrecht/advies in bepaalde zaken

Wat doet de HOG

Wij staan voor de huurders klaar en voor de algemene zaken, dingen die over de hele corporatie gaan.

Een goed voorbeeld hiervan is: De huurverhoging waarin de HOG meedenkt en meepraat en adviesrecht heeft.

Kwesties die alleen in een bepaalde wijk of straat spelen, horen thuis bij een bewonerscommissie. Heeft uw wijk of straat nog geen bewonerscommissie dan adviseren wij u een bewonerscommissie op te richten. Als u wilt, kan de HOG u daarbij helpen.

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. Zonder uw inbreng kunnen wij niet goed functioneren. Geef door wat u wilt en wat u belangrijk vindt. Stuur uw bericht naar Hogwarnsveld@outlook.com.

Heeft u klachten over Ons Huis, volg de stappen van klachtenafhandeling bij Ons Huis. Mocht u hierbij ondersteuning willen of de HOG op de hoogte willen brengen, dan kunt u contact opnemen via Hogwarnsveld@outlook.com

De HOG is lid van de Woonbond en heeft daar goede contacten mee.